پیشنهاد سیاست جهانی برای اختصاص فضای آدرس دهی IPv6 پیشنهاد سیاست جهانی برای اختصاص فضای آدرس دهی IPv6

پیشنهاد سیاست جهانی برای اختصاص فضای آدرس دهی IPv6

این سند شرح سیاست های حاکم بر تخصیص فضای آدرس IPv6 از IANA به ثبت منطقه ای اینترنت ( RIRs ) است . این سند الزامات عملکرد ارائۀ خدمات توسط IANA به RIR ها را در بر ندارد. چنین الزاماتی طی موافقت نامه هایی بین ICANN و NRO مشخص خواهد شد.

واحد تخصیص IPv6 ( و بنابراین حداقل تخصیص IPv6) از IANA به هر RIR ، یک /۱۲ می باشد.
IANA به منظور تامین نیازهای RIR ها ، برای یک دورۀ حداقل ۱۸ ماهه ، فضای کافی از آدرس IPv6 را به RIR ها اختصاص خواهد داد.
IANA این امکان را به RIR ها می دهد تا به منظور بازدهی بیشتر استراتژی های رزرو خود را تعیین نمایند.

برای شروع این سیاست گذاری ، هر RIR موجود ، که به اندازه یک /۱۲ فضای آدرس اختصاص نیافته داشته باشد ، بایستی یک تخصیص IPv6 از IANA دریافت کند.
هر RIR جدید باید، با تشخیص ICANN یک تخصیص IPv6 از IANA دریافت کند.

زمانی یک RIR برای دریافت فضای آدرس IPv6 اضافی از IANA واجد شرایط است که از یکی از شرایط زیر برخوردار باشد:

  • فضای خالی در دسترس از آدرس های IPv6 در RIR کمتر از ۵۰% از یک /۱۲ باشد
  • فضای خالی در دسترس از آدرس های IPv6 در RIR کمتر از فضای مورد نیاز برای ۹ ماه آینده باشد.
  • IANA باید فضایی از آدرس های IPv6 به میزان لازم برای تامین نیازهای مربوط به فضای مورد نیاز برای ۱۸ ماه آینده RIR مهیا نماید.

فضای خالی در دسترس از آدرس های IPv6 یک RIR باید به شرح زیر مشخص گردد:

  • فضای در دسترس = آدرس های آزاد موجود + رزرو هایی که در طول ۳ ماه اخیر منقضی شده اند - فضای خرد شده
  • فضای خرد شده عبارتست از مقدار کل بلوک های در دسترسی که کوچکتر از حداقل اندازه ای است که RIR در داخل ذخیرۀ در دسترس خود دارد.

اگر استفاده از ثبت اینترنت منطقه ای RIR هیچ نیاز خاصی را برای دورۀ مورد نظر ایجاد نکند، فضای مورد نیاز باید به صورت زیر مشخص شود:

  • فضای مورد نیاز = میانگین تعداد آدرس های اختصاص داده شده ماهانه در طی ۶ ماه گذشته * طول دوره بر حسب ماه

چنانچه RIR درخواست کننده پیش بینی نماید که به دلیل نیازهای خاص نرخ تخصیص برای دوره مورد نظر نسبت به ۶ ماه گذشته متفاوت باشد ، فضای مورد نیاز به شرح زیر تعیین خواهد شد:
  • محاسبه فضای مورد نیاز به این صورت است که کل نیاز ها برای آن دروه بر اساس طرح مبتنی بر واقعیت های خاصی است که این نیازها را توجیه می نماید.

باید یک گزارش توجیه روشن و دقیق از طرح فوق الذکر (بخشA ) ارائه گردد:
  • اگر گزارش توجیهی بر اساس قابلیت تخصیص ثبت اینترنت منطقه ای باشد ، شرح داده ، برای این قابلیت باید ضمیمه شود.
  • اگر گزارش توجیهی بر اساس درخواست سیاست جدید توسط یک یا چند RIR باشد ، یک گزارش تحلیلی از اثرات سیاست جدید نیز باید پیوست گردد.
  • اگر گزارش توجیهی بر اساس عوامل بیرونی نظیر زیر ساخت جدید، سرویس های جدید درون منطقه ای ، پیشرفتهای فن آوری یا مسائل حقوقی باشد ، تجزیه و تحلیل مربوطه باید به همراه منابع اطلاعاتی که قابلیت تایید داده را دارند، پیوست گردد.

در صورتی کهIANA عواملی را در اختیار نداشته باشدکه بتواند طرح RIR را مورد بررسی قرار دهد ، نیاز های خاص برای ۱۸ ماه آینده که در بخش A فوق نشان داده شده است باید معتبر در نظر گرفته شود.

IANA ، NRO ، و RIR ها با توجه به تخصیص هایی که توسط IANA به RIR ها صورت می گیرد باید وب سایتهای خود را به روز رسانی نمایندو در سایت خود اعلان نمایند. ICANN و NRO مراحل اداری برای مدیریت این فرایند را تعیین خواهند کرد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید .