اخبار اخبار

ایران آماده همکاری بیشتر با ICANN است

ایران آماده همکاری بیشتر با ICANN است

ایران آماده همکاری بیشتر با ICANN است
مهندس نصراله جهانگرد، معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در دیدار با باهر عصمت، نماینده امور خاورمیانه در ICANN، خبر داد: ایران آماده است تا مشارکت بیشتری در فعالیت‌های ICANN از قبیل تبادل دانش در حوزه‌های مختلف از جمله گذر IPv4 به IPv6 داشته باشد.
وی افزود:با توجه به قابليت‌های فنی و سطح دانش متخصصان داخلي، ايران آمادگي دارد تا ميزبان برخي فعاليت‌های ICANN در منطقه بوده و بر همين اساس، می‌توان يك دفتر منطقه‌ای به منظور پوشش برنامه‌های آن نهاد در ايران تأسيس كرد.
اين گزارش حاكی است، باهر عصمت نايب رئيس ICANNنيز در اين ديدار با اشاره به دستاوردهای ايران در حوزه‌های مختلف ازجمله گذر از IPV4 به IPV6 تأكيد كرد موارد مطرح شده در جلسات آينده مطرح و درصورت امكان عملياتی خواهد شد.
تاریخ انتشار مطلب: 27 آبان 1393
بازدید ها: 2592