مســـتــــنـــدات

 ابلاغ سند نيازمندی‌های IPV6 درتجهيزات ICT برابراصل ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

ابلاغ سند نيازمندی‌های IPV6 درتجهيزات ICT برابراصل ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

مصوبه ۲۰۰/۳۸۳

تاریخ انتشار سند: 1395/01/16