بایگانی مرکز اسناد

 ابلاغ سند نيازمندی‌های IPV6 درتجهيزات ICT برابراصل ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

ابلاغ سند نيازمندی‌های IPV6 درتجهيزات ICT برابراصل ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

مصوبه ۲۰۰/۳۸۳

تاریخ انتشار سند: 1395/01/16