رفتن به محتوا
پنج شنبه 1397/09/22
13:06:40

بایگانی مقالات

درباره Whois چه می دانید ؟

درباره whois چه میدانید

درباره Whois

Whois مخفف عبارتی خاص نیست هر چند که ممکن است به این مفهوم نیز به کار رود . در واقع Whois ، سیستمی است کهدر خصوص مسئولیت آدرس IP یا نام دامنه سئوال می پرسد .

Whois چیست ؟

هرساله ميليون ها فرد حقيقي يا حقوقي، شركت ها، سازمان ها و دولت ها نام دامنه براي خود ثبت مي كننـد. هر كدام از اين افراد و سازمان ها بايد شناسه و اطلاعات تماس خود را ثبت كنند كه اين اطلاعات ممكن است نام، آدرس پست الكترونيكي، شماره تماس مدير و شخص فني آن شركت باشد .از ايـن اطلاعـات به عنوان داده هاي (WhoIS Data) WhoIS ياد مي شود. اما سـرويسWhoIs از طريـق يـك پايگـاه داده مركزي واحد ارائه نمي شود، بلكه داده هاي آن توسط نهاد هاي مسـتقل كـه ثبـت كننـدگان (Registrar) و مراكز ثبت (Registries) نام دارند، مديريت مي شود. هر نهادي كه بخواهـد بـه عنـوانRegistrar عمـل كند بايد مجوزهاي لازم را از ICANN اخذ كند. به طور مشابه، سازمان هايي كـه مـي خواهنـد بـه عنـوان مراكز ثبت (Registry) عمل كنند بايد زير نظر ICANN باشند تا بتوانند به عنوان توليد كننده دامنه هاي سطح بالا يا 1gTLD عمل كنند مانند .org ، .com و ساير TLD ها . تأكيدات الزام آور ICANN آن است كه هر كس در هر مكـاني و در هـر زمـاني بتوانـد بـه اطلاعـات WhoIS كامل و دقيق دسترسي داشته باشد. هر فردي مي تواند از پروتكل WhoIS براي جستجو در ايـن پايگاه هاي داده استفاده نموده و صاحب نام دامنه ثبت شده (Registrant) را شناسايي كند.

درباره Whois چه می دانید ؟ دانلود مقاله
تاریخ انتشار مطلب: 1394/10/23
منبع: http://whois.icann.org
بازدیدها: 612 نفر

whois