راهنمای ارباب رجوع راهنمای ارباب رجوع

خدمت الکترونیک درگاه IranIpv6 از نوع اطلاع رسانی است . همچنین تمامی اخبار ، اسناد و اطلاعات قبل دسترس از این درگاه ، مربوط به گذر از Ipv4 به Ipv6بوده و به منظور فرهنگ سازی گسترده در حوزه فناوری اطلاعات به کاربران محترم ارائه شده است.